Statut szkoły - II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 2 

1. Statut szkoły określa w szczególności: 

1) Cele i zadania szkoły uwzględniające założenia ujęte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki

a) Zapewnienie uczniom wykształcenia podstawowego poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły,  

b) Edukacja w warunkach poszanowania godności osobistej i szacunku dla drugiego człowieka, 

c) Przygotowanie wychowanków do bycia użytecznymi i odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa, 

d) Wspomaganie wychowawczej roli rodziny,

e) Kształtowanie szacunku do tradycji narodowej, 

f) Rozwijanie zainteresowań i postawy twórczej uczniów, 

g) Umożliwienie pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami i potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, 

h) Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, 

i) Nauczenie korzystania z różnorodnych form kulturalnego spędzania czasu, 

j) Wspomaganie uczniów z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi, 

k) Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci, 

l) Integrowanie dzieci z różnych środowisk i obwodów szkolnych. 

2) Sposób wykonywania zadań Szkoły: 

a) Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, współpraca z poradnią psychologiczno ? pedagogiczną oraz innymi placówkami specjalistycznymi, 

b) Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania  do możliwości psychofizycznych uczniów, 

c) Organizacja i prowadzenie kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych, 

d) Otaczanie szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej przy współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej,  

e) Organizacja nauczania dla dzieci niepełnosprawnych  w systemie klas integracyjnych I?VI i przedszkolnych oddziałów integracyjnych, 

f) Utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

g) Opieka nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych sprawowana przez nauczycieli prowadzących zajęcia lub osoby uprawnione przez dyrektora, 

h) Opieka nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych sprawowana przez nauczycieli zgodnie z przyjętym harmonogramem na każdy rok szkolny, 

i) Opieka nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie z zasadami BHP, 

j) Prowadzenie zajęć wyrównawczych i terapeutycznych, 

k) Realizowanie projektów edukacyjnych ze środków pozabudżetowych, 

l) Organizowanie wypoczynku dla dzieci, 

m) Objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer CCTV (monitoring)

3) Zadania zespołów nauczycielskich: 

a) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Przewodniczącym  zespołu jest wychowawca danego oddziału. Do zadań tego zespołu należy: 

a.1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, 

a.2) zapoznanie się z programem wychowawczym danej klasy przedstawionym przez jej wychowawcę, 

a.3) wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

a.4) wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji szkolnej, 

a.5) analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w  nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy, 

a.6) współpraca z pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą i rewalidatorem. 

b) Zespół przedmiotowy ? tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych. W szkole działają zespoły matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny. Zadaniem każdego zespołu jest: 

b.1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów nauczania i korelowanie treści nauczania  przedmiotów pokrewnych, 

b.2) wybór programów nauczania oraz modyfikowanie ich w  miarę potrzeby, 

b.3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

b.4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia, 

b.5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 

c) Zespół nauczania zintegrowanego ? tworzą nauczyciele klas pierwszego etapu edukacji. Do zadań tego zespołu należy: 

c.1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia realizacji programów nauczania, 

c.2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

c.3) opracowanie i realizacja programu wychowawczego dla I etapu edukacyjnego. 

d) Zespół integracyjny ? tworzą specjaliści pracujący w szkole, tj. pedagog szkolny, logopeda, rewalidator, a także nauczyciele wspierający  i przedmiotowi pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi oraz kierownik świetlicy lub nauczyciel oddelegowany przez niego.  Do zadań tego zespołu należy analiza bieżących problemów związanych z nauczaniem i wychowaniem integracyjnym w szkole w tym: 

d.1) konstruowanie indywidualnych programów nauczania, 

d.2) formułowanie zasad oceniania w przypadku dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia integracyjnego, 

d.3) ustalanie zasad i form współpracy w klasie integracyjnej, 

e) Zespół diagnoz – tworzą nauczyciele matematyki, języka polskiego i przyrody. Do zadań zespołu należy: 

e.1) ustalanie w porozumieniu z dyrektorem szkoły diagnoz na dany rok szkolny,  

e.2) przygotowanie narządów badawczych przy współpracy z nauczycielami i pracownikami ośrodków metodycznych, 

e.3) opracowanie raportów z przeprowadzonych diagnoz. 

f) Zespół promocji szkoły – w skład wchodzi wicedyrektor, nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły. Zadaniem zespołu jest szerzenie szeroko pojętej promocji szkoły na wszystkich możliwych jej aspektach. 

g) Zespół wychowawczy – w skład zespołu wchodzą: opiekun SU, pedagog szkolny, wych. świetlicy oraz po 1 nauczycielu wskazanym przez dyrektora szkoły (z klas I?III i IV – VI). Zadaniem zespołu jest przede wszystkim organizowanie różnych form działalności wychowawczej. 

h) Kolegium dyrektora – w skład zespołu wchodzą: wicedyrektor, opiekun SU, przedstawiciel ZNP. Zadaniem zespołu jest wspieranie dyrektora w jego pracy oraz doradzanie w podejmowaniu różnych decyzji. 

i) Wszystkie zespoły działają zgodnie z ustalonymi planami. 

4) Szczegółowe zasady systemu oceniania i klasyfikowania określają przepisy zawarte w „Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania”, który uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, jest on integralną częścią statutu. (zał. 1). 

5) W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne z zastrzeżeniem § 5 ust. 2. 

6) Zajęcia nadobowiązkowe dydaktyczne i wychowawcze z  uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów, będą organizowane na podstawie godzin przydzielonych na ten cel przez organ prowadzący. 

7) Szkoła prowadzi działania mające na celu opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. 

a) Uczniowie mogą korzystać z zajęć wspomagających proces nauczania i wychowania, prowadzonych przez pedagoga szkolnego, logopedę, rewalidatora i innych. 

8) Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno?pedagogiczną, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez systematyczny kontakt z przedstawicielami poszczególnych placówek w celu  uzyskania pomocy diagnostyczno-terapeutycznej oraz socjalnej. 

9) Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów poprzez: 

a) informowanie na bieżąco rodziców o podjętych zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w szkole na zebraniach ogólnych przez dyrektora szkoły i w klasach przez wychowawców,

b) zapoznanie rodziców z obowiązującymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

c) wybór swych delegatów do Rady Rodziców mających prawo do wyrażania opinii i zgłaszania wniosków na temat procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz warunków bytowych dzieci, 

d) wspólne działania w organizowaniu imprez szkolnych  i środowiskowych, możliwość anonimowego wypowiedzenia się (za pomocą ankiet) na temat pracy szkoły i wskazania pożądanych kierunków jej rozwoju. 

2. W szkole obowiązuje „Program wychowawczy” (zał. 2)  i „Program profilaktyki”  (zał. 3), który uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Programy te są integralną częścią statutu. 

3. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach integracyjnych określają odrębne przepisy. 

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Polna 17
66-340 Przytoczna
tel./fax (95) 749 43 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto

NIP: 596-15-64-309     regon: 210205194

Konto Rady Rodziców:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz o/Przytoczna
nr konta: 12 8367 0000 0052 2397 8000 0001

Jesteś tutaj: Home O szkole O szkole Statut