Statut szkoły - III. ORGANY SZKOŁY


§ 3

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły

2) rada pedagogiczna

3) samorząd uczniowski

4) rada rodziców

2. Kompetencje organów szkoły:

1) Dyrektor, który kieruje szkołą, a w szczególności:

a) odpowiada za proces dydaktyczny i wychowawczy,

b) reprezentuje szkołę na zewnątrz,

c) zwołuje posiedzenia rady pedagogicznej i przewodniczy jej obradom,

d) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

e) jest przełożonym wszystkich pracowników szkoły oraz przełożonym i opiekunem uczniów,

f) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

g) dba o harmonijną współpracę wszystkich członków społeczności szkolnej,

h) dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

i) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, a w tym:

i.1) wyznacza zakres działania pracowników szkoły, zatrudnia i zwalnia pracowników szkoły,

i.2) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom szkoły,

i.3) występuje z wnioskami o wyróżnienia dla pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

j) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia organ prowadzący oraz Kuratorium Oświaty,

j.1) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

j.2) współdziała w wykonywaniu swoich zadań z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

2) Rada pedagogiczna jest organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Rada Pedagogiczna, którą tworzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele prowadzący stałe zajęcia z uczniami w szkole, działa w oparciu o regulamin. (zał. 4).

3) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

a) Przedstawiciele uczniów wybrani spośród członków Samorządu Uczniowskiego tworzą Zarząd Samorządu Uczniowskiego,

b) Zasady działania organów samorządu określa regulamin (zał. 5) uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,

c) Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów,

d) Samorząd może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

d.1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

d.2) prawo do opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz programu wychowawczego,

d.3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania,

d.4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania i rozwijania własnych zainteresowań,

d.5) prawo do tworzenia i rozpowszechniania własnych środków przekazu informacji,

d.6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z dyrektorem,

d.7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4) Rada Rodziców jest społecznym organem opiniującym i wnioskodawczym w sprawach wewnętrznych szkoły, współdziałającym z dyrektorem szkoły na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku art. 50,

a) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego, działa na podstawie regulaminu (zał. 6).

b) W skład Rady Rodziców wchodzą po 1 przedstawicielu z rad oddziałowych.

c) Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

c.1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

c.2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 

c.3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. Wymianę informacji między organami szkoły zapewnia możliwość zapraszania na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli pozostałych.

4. Zasady rozwiązywania konfliktów.

1) Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonywanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy rady na zewnątrz i dba o jej autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami placówki, tj. Radą Rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły. W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy i nie sprzyja rozwojowi jej wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

2) W sprawach spornych uczniów ustala się, co następuje:

a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego klasy, 

b) przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie, sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Polna 17
66-340 Przytoczna
tel./fax (95) 749 43 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto

NIP: 596-15-64-309     regon: 210205194

Konto Rady Rodziców:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz o/Przytoczna
nr konta: 12 8367 0000 0052 2397 8000 0001

Jesteś tutaj: Home O szkole O szkole Statut