Statut szkoły - V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 11

1. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły z uwzględnieniem odpowiednich przepisów określa statut szkoły w § 12 –14.

§ 12

1. W szkole tworzone jest stanowisko wicedyrektora, jeżeli liczba oddziałów jest co najmniej 12. W przypadku mniejszej ilości oddziałów stanowisko wicedyrektora pozostaje lub jest tworzone za zgodą organu prowadzącego.

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 13

1. W szkole mogą być zatrudnieni dodatkowo (w klasach integracyjnych i przedszkolnych oddziałach integracyjnych) nauczyciele posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne.

2. Zadania ich są następujące:

1) Pedagog szkolny:

a) rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

b) określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c) organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

d) podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

e) wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, wynikające z programu wychowawczego szkoły,

f) działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

g) współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

2) Logopeda

a) diagnozuje oraz opracowuje indywidualne programy terapii,

b) kształtuje umiejętność komunikacji u dzieci z zaburzeniami mowy,

c) wspomaga proces usprawniania zaburzeń głosu,

d) wspomaga ucznia w usuwaniu zaburzeń głosu,

e) pracuje na rzecz poszerzania świadomości logopedycznej rodziców podczas konsultacji indywidualnych,

f) pracuje na rzecz poszerzania świadomości logopedycznej pracowników pedagogicznych szkoły poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, konsultacji indywidualnych, przekazywanie metodyki pracy specjalistycznej w celu wykorzystania tych umiejętności podczas lekcji, itp.,

g) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

3) Rewalidator:

a) diagnozuje specyficzne trudności w uczeniu się u poszczególnych uczniów i planuje terapię,

b) organizuje i prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

c) prowadzi dokumentację obrazującą tok postępowania terapeutycznego,

d) współpracuje z gronem pedagogicznym szkoły, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, innymi placówkami specjalistycznymi oraz z rodzicami dziecka.

4) Nauczyciel wspierający - z wykształceniem z zakresu pedagogiki specjalnej i opiekuńczej, nauczania początkowego i umiejętnościami wychowawczo – terapeutycznymi

a) czuwa nad modyfikacją programów dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych i szczególnie uzdolnionych, 

b) wykazuje troskę o elementy wspólne w nauczaniu różnych przedmiotów przy jednoczesnym wspomaganiu rozwoju indywidualnego dziecka niepełnosprawnego (opracowuje programy indywidualne dostosowane do możliwości dziecka niepełnosprawnego i odpowiada za postępy tego dziecka), 

c) integruje pracę nauczycieli przedmiotowych,

d) wspiera rodziny w zadaniach wychowawczych i opiekuńczych,

e) ściśle współpracuje z placówkami wspierającymi rozwój dziecka niepełnosprawnego (poradnie psychologiczno - pedagogiczne, ośrodki specjalistyczne),

f) realizuje program wychowawczy ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla inności i do życia w rodzinie, a także prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

§ 14

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Dyrektor szkoły tworzy zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

§ 15

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Wychowawcę powołuje dyrektor szkoły powierzając każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swoją klasę przez cały tok nauczania, szczególnie w klasach I-III. W przypadku klas integracyjnych (IV-VI) możliwe jest, by wychowawcą był nauczyciel wspierający.

3. Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. Wychowawca w szczególności:

1) Otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków.

2) Wspólnie z uczniami i ich rodzicami planuje i organizuje zajęcia integrujące klasę. 

3) Ustala treść i opracowuje indywidualny program wychowawczy klasy i zgodnie z nim ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

4) Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale.

5) Utrzymuje na bieżąco kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, wspierania pracy wychowawczej rodziców, włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.

6) Organizuje według ustalonego harmonogramu spotkania z rodzicami poświęcone omówieniu w/w spraw.

7) Wychowawca ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie semestralnej i rocznej zgodnie z zasadami zawartymi w „Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania”.

8) Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

9) Ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych.

10) Wychowawca klasy prowadzi dokumentację klasy, składa sprawozdania z przebiegu i efektów pracy z klasą, rodzicami, innymi nauczycielami i specjalistami.

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Polna 17
66-340 Przytoczna
tel./fax (95) 749 43 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto

NIP: 596-15-64-309     regon: 210205194

Konto Rady Rodziców:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz o/Przytoczna
nr konta: 12 8367 0000 0052 2397 8000 0001

Jesteś tutaj: Home O szkole O szkole Statut