Regulamin Szkoły

REGULAMIN

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej

- ZAŁĄCZNIK NR 9 DO STATUTU SZKOŁY

§ 1

1. Regulamin (zwany też Regulaminem Szkoły) obowiązuje wszystkich uczniów szkoły.

§ 2

2. Każdy członek społeczności szkolnej, bez względu na swój wiek i funkcje w szkole ma:

1) prawo do poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia oraz własności osobistej ze strony pozostałych członków,

2) obowiązek do poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności osobistej pozostałych członków społeczności.

§ 3

1. Uczeń ma prawo do:

1) Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz właściwej organizacji imprez pozaszkolnych, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy i nauki.

2) Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych.

3) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

4) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

5) Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, olimpiadach, zawodach sportowych, itp. zgodnie ze swoimi możliwościami, umiejętnościami, zleceniami nauczycieli oraz za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

6) Uzyskania informacji na temat programu nauczania oraz kryteriów oceny wiedzy i umiejętności ze strony wszystkich uczących go nauczycieli.

7) Zwrócenia się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w zadaniach domowych.

8) Brania pod uwagę przez nauczyciela fizycznych możliwości odrabiania zadania, np. z dnia na dzień, z piątku na poniedziałek.

9) Przerw świątecznych i ferii bez zadań domowych.

10) Pełnego wykorzystywania przerw międzylekcyjnych.

11) Pomocy ze strony kolegów i nauczycieli w nadrabianiu materiału, jeśli zaległości w nauce powstały z przyczyn od niego niezależnych.

12) Rozsądnego obciążania sprawdzianami wiadomości – zgodnie z opisem w Wewnątrzszkolym Systemie Oceniania.

13) Jawnej i umotywowanej oceny przez nauczyciela.

14) Poinformowania o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach na miesiąc przed radą klasyfikacyjną.

15) Brania udziału w demokratycznych wyborach reprezentacji uczniowskiej w postaci zarządu samorządu uczniowskiego i rad klasowych.

§ 4

A. Obowiązki ucznia.

1. Uczeń ma obowiązek:

1) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor szkoły i współtworzyć jej autorytety,

2) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły i rodziców, zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia, chronić własne życie i zdrowie,

3) uczyć się rzetelnie i systematycznie, starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe,

4) być przygotowanym do każdej lekcji z zakresu materiału, który jest podstawą do realizacji tematu lekcji bieżącej,

5) aktywnie uczestniczyć w lekcjach, przestrzegać ustalonych przez nauczycieli zasad i porządku,

6) uzupełniać braki wynikające z nieobecności,

7) usprawiedliwiać każdą nieobecność,

a) każdy uczeń zobligowany jest do noszenia odrębnego zeszytu (zwanego „zeszytem usprawiedliwień”), w którym umieszczane są usprawiedliwienia nieobecności wpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) z datą nieobecności i podpisem oraz wklejane są zwolnienia lekarskie,

b) uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności: w klasach IV-VI do najbliższej godziny wychowawczej, a w klasach I-III w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły.

8) dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów,

9) nie opuszczać terenu szkoły od momentu przyjścia do szkoły, do końca swoich ostatnich zajęć lub odwozu,

10) przestrzegać całkowitego zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków lub inny środków psychoaktywnych na terenie szkoły, jak i poza nią, 

11) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o czystość i porządek, reagować na wszelkie przejawy wandalizmu,

12) naprawiać szkody powstałe z jego winy, za dokonanie zniszczeń uczeń odpowiada materialnie,

13) przychodzić do szkoły w odpowiednim stroju,

14) zakładać obuwie zmienne w klasopracowni komputerowej i sali gimnastycznej,

15)w pomieszczeniach szkolnych (klasy, korytarz, itp.) zdejmować odzież wierzchnią (kurtki, czapki, itp.),

16) zachowywać się godnie i kulturalnie, 

17) wyglądać schludnie i skromnie, dbać o higienę osobistą,

18) mieć strój galowy na uroczystości szkolne oraz egzaminy sprawdzające,

19) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

a) sprzeciwiać się wszelkim przejawom przemocy, brutalności i wulgarności,

b) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,

c) szanować cudzą własność i respektować jej nietykalność,

20) przestrzegać zasad szkolnego „savoir-vivre’u” (zał. 1).

B. Zabronione jest: farbowanie włosów, robienie makijażu, malowanie paznokci, zakładanie tipsów, noszenie wyzywających strojów, kolczyków w nosie i innych częściach ciała.

C. Uczeń nie może wchodzić i przebywać w pokoju nauczycielskim bez zgody nauczyciela.

D. Zasady regulujące używanie telefonów komórkowych:

1) rodzic (prawny opiekun) ucznia ponosi pełną odpowiedzialność za posiadany i używany przez dziecko telefon komórkowy,

2) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (powinny być wyłączone i schowane w teczkach),

3) pomiędzy zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany wyłącznie poza budynkiem szkoły,

4) zakazuje się nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego,

5) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu i przekazanie do „depozytu” (aparat zostaje wyłączony i przekazany do sekretariatu szkoły, gdzie odbiera go rodzic (prawny opiekun) ucznia),

6) uczeń, który naruszył zasady używania telefonów komórkowych otrzymuje punkty ujemne z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

E. Zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole:

1) system monitoringu wizyjnego stanowi integralny element zapewnienia całościowego i optymalnego procesu nauki i wychowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa w szkole,

2) budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt monitorowany”,

3) system monitoringu CCTV został zgłoszony do właściwej miejscowo komendy policji,

4) zapisy z monitoringu przechowywane są automatycznie na dysku twardym systemu CCTV z możliwością nagrania na inne nośniki danych,

5) zapisy z monitoringu wizyjnego mogą zostać wykorzystane w celu:

a) ustalenia przebiegu zdarzeń i osób w nich uczestniczących,

b) identyfikacji osób przebywających na terenie szkoły,

6) o udostępnieniu zapisu z kamer monitoringu każdorazowo decyduje Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez Dyrektora inny pracownik szkoły.

§ 5

1. Strój galowy to:

1) biała koszula lub bluzka koszulowa,

2) czarne lub granatowe spodnie (nie dresy) bądź spódnica.

2. Strój codzienny to schludny, czysty ubiór, niewyzywający, bez przesadnych ozdób czy wulgarnych bądź obrażających napisów lub symboli łamiących ogólnie przyjęte normy społeczne.

3. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy, odpowiednio dostosowany do warunków atmosferycznych lub sali gimnastycznej czy hali sportowej.

4. W sali informatycznej obowiązuje obuwie zmienne (nie używane na dworze).

§ 6

1. Zasady działania rzecznika spraw uczniowskich:

1) Rzecznik spraw uczniowskich wybierany jest spośród nauczycieli pracujących w szkole w sposób demokratyczny przez wszystkich uczniów naszej szkoły raz na pięć lat. Wybory odbywają się w październiku roku szkolnego, na który przypada zmiana kadencji.

2) Jeżeli dany nauczyciel nie może pełnić funkcji rzecznika do końca kadencji, to dyrektor zarządza nowe wybory przed upływem kadencji.

3) Samorząd uczniowski może złożyć do dyrektora wniosek o odwołanie rzecznika i powołanie nowego. Wówczas dyrektor w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku przeprowadza referendum w sprawie odwołania rzecznika spraw uczniowskich. 

4) W referendum, o którym mowa w pkt. 3) biorą udział wszyscy uczniowie szkoły i decyduje zwykła większość głosów, a w przypadku równej ilości głosów – decyduje głos przewodniczącego samorządu uczniowskiego.

5) Jeżeli w wyniku referendum, o którym mowa w pkt. 3) rzecznik spraw uczniowskich zostanie odwołany, dyrektor w ciągu 30 dni od dnia referendum ogłasza wybory nowego rzecznika.

6) Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.

7) Uczniowie kierują swoje sprawy do rzecznika tylko w tych przypadkach, w których wychowawca nie rozwiązał zaistniałego problemu.

8) Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.

9) Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy.

10) Rzecznik po rozpatrzeniu sprawy wydaje opinię, czy zostały naruszone prawa ucznia i przekazuje informacje o naruszeniu praw dyrektorowi szkoły.

11) Rzecznik może być mediatorem między stronami.

§ 7

1. Nagrody:

1) Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub grapa uczniów.

2) Nagroda może być przyznana za:

a) rzetelny stosunek do nauki potwierdzony wynikami oraz przykładne zachowanie w klasach I-III dla uczniów wyróżniających się, a w klasach IV-VI od średniej oceny 4,75 i wyżej oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie,

b) wzorową frekwencję,

c) aktywną pracę w organizacjach szkolnych,

d) pomoc innym oraz innego rodzaju pożyteczne działania na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego

e) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych i innych.

3) Nagroda może być przyznana w następującej formie:

a) pochwała udzielona na forum klasy lub szkoły,

b) uzyskanie punktów plusowych (wg WSO),

c) pochwała dyrektora szkoły udzielona indywidualnie wobec klasy, szkoły, rady pedagogicznej, rodziców,

d) uzyskanie nagrody dla absolwentów klas VI w różnych kategoriach, 

e) wręczenie listu pochwalnego dla rodziców podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, 

f) zyskanie nagrody rzeczowej na koniec roku szkolnego,

g) uzyskanie dyplomu wzorowego ucznia – dla uczniów klas IV-VI (średnia ocen 5,00 i wyżej oraz wzorowe zachowanie),

h) wpis do białej księgi,

i) wpis do złotej księgi.

2. Zasady wpisu do białej księgi:

1) Wpis do białej księgi ma charakter pamiątkowy.

2) W białej księdze umieszcza się nazwiska uczniów, którzy wyróżnili się w konkursach pozaszkolnych, a tym samym przynieśli zaszczyt społeczności szkolnej. 

3) Wpisu do białej księgi dokonuje się na apelach klas I-III oraz klas IV-VI.

3. Zasady wpisu do złotej księgi:

1) Wpis do złotej księgi ma charakter pamiątkowy.

2) W złotej księdze umieszcza się nazwiska uczniów, którzy przynieśli zaszczyt społeczności szkolnej poprzez:

a) uzyskanie dyplomu wzorowego ucznia - średnia ocen 5,00 i wyżej oraz wzorowe zachowanie,

b) uzyskanie na koniec roku świadectwa z wyróżnieniem,

c) zdobycie tytułu laureata lub finalisty na konkursach przedmiotowych na szczeblu województwa,

d) zdobycie I-III miejsca na szczeblu powiatu w zawodach sportowych i innych konkursach,

e) zdobycie I-X miejsca na szczeblu województwa w zawodach sportowych i innych konkursach

f) udział w konkursach lub zawodach ogólnopolskich,

g) inne wyjątkowe zasługi i osiągnięcia.

3) Wpisu do złotej księgi dokonuje się na uroczystym apelu końcoworocznym.

4. Kary:

1) Karę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub grapa uczniów.

2) Kara może być udzielona za:

a) nieprzestrzeganie regulaminu szkoły,

b) nieprzestrzeganie zarządzeń,

c) nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm społecznych,

d) nieprzestrzeganie przepisów prawa.

3) Kara może być udzielona w następującej formie:

a) wpis ujemnych punktów (według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania) 

b) upomnienie udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela indywidualnie bądź na forum klasy lub szkoły,

c) wpis do czarnej księgi, 

d) zawieszenie prawa do udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę, reprezentowania szkoły na zewnątrz,

e) karne przeniesienie do innej klasy lub placówki.

5. Zasady wpisu do czarnej księgi: 

1) W czarnej księdze umieszczane są nazwiska uczniów, którzy w sposób rażący nie przestrzegają regulaminu szkoły, zarządzeń, przepisów prawa i naruszają ogólnie przyjęte normy społeczne.

2) Wpisu do czarnej księgi dokonuje się na apelach klas I-III oraz klas IV-VI.

§ 8

1. Postanowienia końcowe.

1) Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej, wychowawców klas lub nauczycieli z samorządem szkolnym i radą rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

2) Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani ani w żaden inny sposób prześladowani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki ze strony dyrektora szkoły i rzecznika praw uczniowskich.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2011r.

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Kusocińskiego
ul. Polna 17
66-340 Przytoczna
tel./fax (95) 749 43 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Konto

NIP: 596-15-64-309     regon: 210205194

Konto Rady Rodziców:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz o/Przytoczna
nr konta: 12 8367 0000 0052 2397 8000 0001

Jesteś tutaj: Home Statut i dokumenty Statut Regulamin Szkoły